Algemene voorwaarden

1. Werkingssfeer
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten
en overige afspraken van en met de vereniging Officieel Netwerk Catering Events (ONCE) voor zover één en
ander betrekking hee op lidmaatschappen, partnerships en het organiseren of deelname aan meengs,
bijeenkomsten, seminars of andere evenementen namens ONCE.
1.2. Alle samenwerkingsvoorstellen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend
van aard.
1.3. Eventuele andere inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij
schrielijk overeengekomen tussen parjen. In elk geval komt aan de verwijzing aan andere
inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de Partner of Leden geen werking toe, wanneer
daarbij niet tevens de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van de hand is gewezen, conform
hetgeen bepaald is in arkel 6:225 lid 3 BW.
1.4. Zijn de Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig van toepassing verklaard op de
Lidmaatschapsovereenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de Algemene Voorwaarden van
toepassing geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde parjen.

2. Definities
2.1. Deelnemer: Natuurlijke personen die als gast of bezoeker (betalend of niet betalend), deel wensen te nemen
aan een evenement op basis van de deelnamevoorwaarden welke wordt georganiseerd door ONCE.
2.2. Evenementen: Iedere meeng, bijeenkomst, seminar of ander evenement dan wel iniaef, georganiseerd
door ONCE ten behoeve van haar Leden of Deelnemers op basis van hetgeen is overeengekomen in de
Lidmaatschapsovereenkomst of in de deelnamevoorwaarden.
2.3. Ingehuurde derden: Derde parjen welke door ONCE worden ingehuurd om een opdracht in te vullen welke
zal worden beschreven in een samenwerkingsovereenkomst, offerte of opdrachtbevesging tussen ONCE en
de derde.
2.4. Lid: De natuurlijke persoon of rechtspersoon welke aan ONCE verbonden is op basis van een doorlopende
verbintenis. Een ONCE lid hee de mogelijkheid om als aspirant-lid (cateraar), lid (cateraar), preferred partner
en collaboraon partner deelnemen aan Once. Het type lidmaatschap zal worden overeengekomen in de
lidmaatschapsovereenkomst.
Algemene Voorwaarden ONCE v. 11-2018
2.5. Lidmaatschap: Het doorlopend lidmaatschap, inclusief de aan dit lidmaatschap verbonden acviteiten,
iniaeven en voordelen welke door ONCE worden gefaciliteerd of beheerd.
2.6. Lidmaatschapsovereenkomst: Een samenwerkingsovereenkomst zoals deze tussen ONCE en Lid is
overeengekomen met daarin de lidmaatschapsvoorwaarden en de voorwaarden waarmee Lid deel neemt aan
de door ONCE georganiseerde evenementen.
2.7. ONCE: De vereniging Officieel Netwerk Catering Events inclusief alle door ONCE opgezee iniaeven
waaronder meengs, bijeenkomsten, seminars of andere evenementen welke worden georganiseerd ten
behoeve van de leden van ONCE.
2.8. Parjen: Gezamenlijke aanduiding voor Deelnemer of Lid en ONCE.

3. Deelname aan Evenementen
3.1. Een Lid of Deelnemer zal slechts mogen deelnemen aan één van de evenementen of iniaeven van ONCE na
ondertekening van de Lidmaatschapsovereenkomst zoals Lid deze overeen is gekomen met ONCE of na de
bevesging van de deelname door ONCE in geval het een Deelnemer betre.
3.2. ONCE verplicht zich ertoe om alle bijkomende voorwaarden op het gebied van drukwerk, promoe en andere
afspraken zoals deze in de Lidmaatschapsovereenkomst zullen worden vastgelegd naar beste inzicht en
vermogen uit te voeren. ONCE zal voor de uitvoering van de Lidmaatschapsovereenkomst contact houden met
het Lid. ONCE gee geen garanes dat het door Lid of Deelnemer met het evenement nagestreefde doel of
beoogde resultaat wordt bereikt.
3.3. Lid of Deelnemer is zich bewust van de mogelijkheid te kunnen verschijnen in het beeldmateriaal dat op
evenementen of iniaeven van ONCE gemaakt wordt. Het betreffende beeldmateriaal zal door ONCE
gebruikt worden ter promoe van haar acviteiten op diverse mediakanalen. Indien lid of deelnemer niet in
het betreffende beeldmateriaal wenst te verschijnen dient deze zulks ondubbelzinnig mede te delen aan
ONCE, voorafgaand dan wel jdens de evenementen of iniaeven.
3.4. Indien Lid of Deelnemer niet of niet in overeenstemming met de afspraken, aan haar verplichngen voldoet,
hee ONCE het recht de toegang tot het evenement te weigeren en enige ontstane kosten volgens haar
gebruikelijke tarieven aan Lid of Deelnemer in rekening te brengen.
3.5. ONCE hee het recht om derden in te huren bij de uitvoering van Evenementen, mits dit niet ten koste gaat
van de kwaliteit van de dienstverlening.

4. Lidmaatschap
4.1. Na aanvaarding van de Lidmaatschapsovereenkomst zal Lid officieel lid zijn van ONCE volgens de voorwaarden
zoals omschreven in de Lidmaatschapsovereenkomst.
4.2. Indien er in de Lidmaatschapsovereenkomst een slzwijgende verlenging van het Lidmaatschap wordt
overeengekomen, zal ONCE jaarlijks een factuur sturen voor het Lidmaatschap. Opzegging van het
Lidmaatschap, inclusief stopzeng van de verschuldigde lidmaatschap-fee kan alleen geschieden volgens de
voorwaarden zoals beschreven in de Lidmaatschapsovereenkomst.
4.3. Lidmaatschap-fees zullen nooit naar rato van de duur van het Lidmaatschap worden berekend maar zullen te
allen jde worden berekend naar de duur van de gehele Lidmaatschapsovereenkomst.
4.4. Indien een Lid geen gebruik maakt van de voordelen die het Lidmaatschap het Lid biedt, dan zal dit geen
grond zijn voor enige teruggave van de lidmaatschap-fee zoals deze in de Lidmaatschapsovereenkomst is
overeengekomen.

5. Condities
5.1. Ieder Lid of Deelnemer zal ervoor zorgdragen dat alle relevante documenten, gegevens van contactpersonen,
ontwerpen, designs, vouchers, gegevens en alle overige zaken, die benodigd zijn voor het uitvoeren van
overeengekomen taken, in bezit zijn van ONCE.
5.2. Ieder Lid of Deelnemer zal alle voor de Lidmaatschapsovereenkomst relevante en noodzakelijke feiten en
omstandigheden gedurende en voorafgaande aan het Evenement zo spoedig mogelijk aan ONCE melden.

6. Annulering en wijziging van Evenementen
6.1. Deelname aan een door ONCE georganiseerde acviteit als Lid of Deelnemer is nimmer verplicht. Afwezigheid
van een door ONCE georganiseerde acviteit gee geen grond tot teruggave van de kosten van de
toegangsprijs of tot enige compensae van het bedrag beschreven in de Lidmaatschapsovereenkomst of van
de kosten van het toegangsbewijs.
6.2. ONCE behoudt zich het recht voor om de planning, inhoud of datum van een door ONCE georganiseerd
Evenement te wijzigen, indien dit nodig is om een goed verloop van het Evenement te waarborgen. In zulk
Algemene Voorwaarden ONCE v. 11-2018
geval hee Lid of Deelnemer geen recht op enige teruggave van (een deel van) de vergoeding genoemd in de
Lidmaatschapsovereenkomst of van de kosten van het toegangsbewijs.
6.3. Indien Lid of Deelnemer deelname aan een Evenement geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dient dit
schrielijk bij ONCE gemeld te worden. Ter vaststelling van het jdsp van annuleren geldt het moment van
ontvangst van voornoemde annulering bij ONCE.
6.4. Indien Lid of Deelnemer deelname aan een overeengekomen en bevesgd Evenement geheel of gedeeltelijk
annuleert, is Lid of Deelnemer aan ONCE een schadevergoeding verschuldigd voor de door ONCE gemaakte
kosten. Deze vergoeding wordt gebaseerd op de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van Lid of Deelnemer op
het gebied van catering, hotelovernachngen en overige kosten en wordt minimaal vastgesteld op de
volgende forfaitaire bedragen:
● annulering meer dan 1 maand voor de geplande aanvang van het Evenement: kosteloos;
● annulering tussen 1 maand en 2 weken voor de geplande aanvang van het Evenement: 50% van de
reeds gemaakte kosten;
● annulering tussen 2 weken en 1 week voor de geplande aanvang van het Evenement: 75% van de
reeds gemaakte kosten;
● annulering minder dan 1 week voor de geplande aanvang van het Evenement: 100% van de reeds
gemaakte kosten.
6.5. Vorenstaande laat onverlet het recht van ONCE om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen op Lid of
Deelnemer, indien deze hoger is dan genoemde forfaitaire bedragen.
6.6. ONCE is gerechgd om de Lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder opgaaf van
redenen, schrielijk te beëindigen indien Lid:
a. niet kredietwaardig wordt geacht door ONCE; en/of
b. een of meerdere van de verplichngen uit de Lidmaatschapsovereenkomst niet of niet geheel nakomt.
6.7. Parjen zijn voorts gerechgd om de Lidmaatschapsovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling
buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
a. de andere Parj in staat van faillissement wordt verklaard;
b. het faillissement van de andere Parj is aangevraagd;
c. de andere Parj in surseance van betaling verkeert;
d. er surseance van betaling voor de andere Parj is aangevraagd;
e. de onderneming van de andere Parj wordt geliquideerd;
f. de andere Parj zijn onderneming staakt;
g. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Parj beslag wordt gelegd; of
h. de andere Parj iets doet of nalaat waardoor de goede naam en/of de rechtmage belangen van de
eerste Parj in ernsge mate worden geschaad, zodanig dat niet in redelijkheid kan worden gevergd
dat de Partnerovereenkomst of de Lidmaatschapsovereenkomst wordt voortgezet.

7. Vergoedingen Lidmaatschap
7.1. Nadat beide parjen de Lidmaatschapsovereenkomst zijn overeengekomen zal ONCE aan Lid een correcte
factuur sturen. Het Lid dient de facturen van ONCE binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders
in de Lidmaatschapsovereenkomst overeengekomen.
7.2. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasng.
7.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Lid in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is
ingetreden, is Lid over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, tenzij
de weelijke handelsrente hoger is, in welk geval de weelijke handelsrente geldt. Een gedeelte van een
maand wordt voor een gehele maand gerekend.
7.4. Indien Lid met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichng uit de
Lidmaatschapsovereenkomst in verzuim is, is ONCE gerechgd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan
tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die Lidmaatschapsovereenkomst, onverminderd het recht van ONCE
om schadevergoeding te vorderen.
7.5. Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 15% over het openstaande bedrag – komen
volledig voor rekening van Lid. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders
en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomsg de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

8. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
8.1. ONCE zal de Lidmaatschapsovereenkomst en de daaruit vloeiende evenementen, acviteiten of iniaeven
uitvoeren en de gegevens van Lid of Deelnemer verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en
Algemene Voorwaarden ONCE v. 11-2018
regelgeving omtrent privacy en bescherming persoonsgegevens. Lid of Deelnemer gee hierbij toestemming
aan ONCE om zijn persoonsgegevens te verwerken.
8.2. Parjen komen overeen dat alle, vanwege de Lidmaatschapsovereenkomst verkregen gegevens van de andere
parj vertrouwelijk zijn en niet worden doorgegeven aan derden, uitgezonderd derden die onderdeel
uitmaken van de uitvoering van de Lidmaatschapsovereenkomst of de organisae van alle door ONCE en aan
ONCE gelieerde ondernemingen en labels georganiseerde evenementen. Deze geheimhouding strekt zich uit
tot persoonsgegevens, persoonlijke informae, bedrijfsgegevens, bedrijfsinformae, traject uitkomsten,
trainingsresultaten, workshops, modellen en programma’s.
8.3. Parjen respecteren de privacy van de Deelnemers en Leden, van ONCE en van haar medewerkers en dragen
er zorg voor dat persoonsgegevens te allen jde zorgvuldig worden verwerkt.
8.4. Parjen zullen alle betrokkenen onverwijld op de hoogte stellen in het geval van een incident ten aanzien van
de verkregen persoonsgegevens, dit ten einde te kunnen voldoen aan de Meldplicht Datalekken.
8.5. Parjen zullen elkaar in de gelegenheid stellen de naleving van de weelijke eisen, desgewenst, te doen
controleren.

9. Intellectueel eigendom
9.1. Het is Lid of Deelnemer zonder schrielijke toestemming van ONCE verboden om de door ONCE verstrekte
ontwerpen, aeeldingen, tekeningen, modellen, beurs designs, programmatuur, offertes en dergelijke
(hierna: Stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is Lid wel
toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik, voor zover de Lidmaatschapsovereenkomst
dat redelijkerwijs met zich meebrengen.
9.2. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele
eigendom op deze Stukken bij ONCE. Lid of Deelnemer is gehouden de stukken op eerste verzoek aan ONCE te
retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

10. Aansprakelijkheid
10.1. ONCE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van onjuiste en / of
onvolledige informae of gegevens zoals deze door Lid of Deelnemer zijn verstrekt.
10.2. ONCE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van de deelname van Lid of
Deelnemer aan een Evenement georganiseerd door ONCE. Deelname aan een Evenement is geheel op eigen
risico van Lid of Deelnemer, waarbij ONCE nooit aansprakelijk kan worden gehouden voor enigerlei
persoonlijke schade of schade, diefstal of verlies van goederen voor, jdens of na het door ONCE
georganiseerde Evenement.
10.3. ONCE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van een lidmaatschap bij één
van de labels van ONCE.
10.4. Lid zal ONCE vrijwaren voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de
Lidmaatschapsovereenkomst schade lijden, welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Lid of van
onveilige situaes in diens organisae.
10.5. ONCE sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig
onrechtmag handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een door
ONCE ingeschakelde derde, die door ONCE bij de uitvoering van de Lidmaatschapsovereenkomst of jdens de
organisae van een Evenement wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht
verzeen.
10.6. ONCE is alleen aansprakelijk voor enige directe schade die aan ONCE of één van haar werknemers kan worden
toegerekend. ONCE is nimmer verantwoordelijk voor enige indirecte schade, waaronder wordt inbegrepen:
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnae.
10.7. ONCE is jegens Lid of Deelnemer uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een
(samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de
Lidmaatschapsovereenkomst of tekortkomingen gedurende de organisae van een Evenement door ONCE.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van ONCE voor
het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door ONCE uit hoofde van de
verzekering te dragen eigen risico.
10.8. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid van ONCE beperkt tot het bedrag wat is vastgesteld voor de uitvoering van de
Lidmaatschapsovereenkomst of de kosten verbonden aan de deelname aan een Evenement. Indien het een
Lidmaatschapsovereenkomst betre met een loopjd van meer dan een jaar, dan wordt het hiervoor
Algemene Voorwaarden ONCE v. 11-2018
bedoelde bedrag gesteld op één maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand
aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Lid.
10.9. De in dit arkel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ONCE of haar leidinggevend management.

11. Overmacht
11.1. Parjen zijn niet gehouden tot nakoming van één of meer verplichngen uit de Lidmaatschapsovereenkomst,
indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
natuurrampen; oorlogen; een niet-toerekenbare tekortkoming van door ONCE ingeschakelde derden of
toeleveranciers; het jdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van voorzieningen, hardware, soware
en/of internet- of andere telecommunicaeverbindingen ten behoeve van Lid of Deelnemer, waarbij de
oorzaak buiten de macht van ONCE ligt; alsmede iedere andere situae waarop ONCE geen (beslissende)
controle kan uitoefenen. In het geval van een situae van overmacht, zijn Parjen niet gehouden enige door
de andere Parj als gevolg van de situae van overmacht geleden schade te vergoeden.

12. Toepasselijk Recht
12.1. Op de Lidmaatschapsovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of op iedere rechtshandeling die
door/namens ONCE wordt verricht, is bij uitsluing Nederlands recht van toepassing.
12.2. Geschillen tussen Parjen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Parjen als zodanig wordt
beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
12.3. Alle geschillen waarbij ONCE direct dan wel indirect Parj is, worden bij uitsluing voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Limburg.
Algemene Voorwaarden ONCE v. 11-2018

over once

PROUD MEMBER OF

Ons menu